FAQs Complain Problems

Blogs

योजना सम्झौता गर्दा पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु के के हुन् ?

  1. उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि।
  2. उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि।
  3. आयोजनाको लागत अनुमान विवरण।
  4. उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागि जिम्मेवार पदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय।
  5. आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्य तालिका।
  6. खाता सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता सञ्चालनको लागि आवश्यक कागजात।
  7. योजना संचालन हुनु भन्दा पहिलेको योजना स्थलको स्पष्ट देखिने र खुल्ने गरी खिचिएको फोटो।
  8. योजनाको छाप।